موقعیت: آران

سنجاق
ویژه / کاهش قیمت

باغ زمین روستای اران

۱۵۰۰ متر زمین.واقع در روستای اران.بعد از سهیلیه،تهران دشت بعد روستای سعید اباد روستای اران.زمین بین روستای سرسبز احمداباد اران میباشد.چاه ۴۰ متری.دیوار کشیده شده و با نهال تحویل داده میشود.